Website for CAT preparation material.MBA, Engnieering & Medical entrance exams.GD topics.
Website for CAT preparation material.MBA, Engnieering & Medical entrance exams.GD topics.

Current GD TopicsGD Topic list Current Gd topics list

Trivia

Dr.Sarvepalli Radhakrishnan (1888 - 1975)
1954
Chakravarthi Rajagopalachari (1878 - 1972)
1954
Dr.Chandrasekhar Venkatraman (1888 - 1970)
1954
Dr.Bhagwan Das (1869 - 1958)
1955
Dr.Mokshagundam Viswesvaraya (1861 - 1962)
1955
Jawaharlal Nehru (1889 - 1964)
1955
Govind Vallabh Pant (1887 - 1961)
1957
Dr.Dhondo Keshav Karve (1858 - 1962)
1958
Dr.Bidhan Chandra Roy (1882 - 1962)
1961
Purushotham Das Tandon (1882 - 1962)
1961
Dr.Rajendra Prasad (1884 - 1963)
1962
Dr.Zakir Hussian (1897 - 1969)
1963
Dr.Pandurang Vamman Kane (1880 - 1972)
1963
Dr.Lal Bahadur Shastri (Posthumous) (1904 - 1966)
1966
Indira Gandhi (1917 - 1984)
1971
Varaha Giri Venkata Giri (1884 - 1980)
1975
Kumaraswami Kamaraj (Posthumous) (1903 - 1975)
1976
Mary Teresa Bojaxhiu (Mother Teresa) (1910-1997)
1980
Acharya Vinoba Bhave (Posthumous) (1895-1982)
1983
Khan Abdul Ghaffar Khan (1890 - 1988)
1987
M.G.Ramachandra (Posthumous) (1917 - 1987)
1988
Dr.B.R.Ambedkar (Posthumous) (1891 - 1956)
1990
Dr.Nelson Mandela (1918)
1990
Morarji Desai (1896 - 1995)
1991
Rajiv Gandhi (Posthumous) (1944 - 1991)
1991
Sardar Vallab Bhai Patel (Posthumous) (1875 - 1950)
1991
J.R.D. Tata (1904 - 1993)
1992
Satyajit Ray (1922 - 1992)
1992
Moulana Abul Kalam Azad (Posthumous) (1888 - 1958)
1992
Aruna Asaf All (Posthumus) (1909 - 1996)
1997
Gulzarilal Nanda (Posthumous) (1898 - 1997)
1997
A.P.J. Abdul Kalam (1931)
1997
M.S.Subbulakshmi (1916 - 2004)
1998
C.Subramaniam (1910 - 2000)
1998
Jayaprakash Narayan (Posthumous) (1902 - 1979)
1999
Dr.Amartiya Sen (1933)
1999
Pandit Ravi Shankar (1920)
1999
Gopinath Bordoloi (Posthumous) (1890 - 1950)
1999
Latha Mangeshkar
2001
Bismilla Khan
2001
Cat pattern